Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU „ASTA VIDEO FEST”

§1
Postanowienia ogólne
 
 1. TV ASTA sp. z o.o. z siedzibą w Pile, przy ul. Drygasa 29, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000101593, jest zwana dalej „TV ASTA” lub „Organizatorem” konkursu internetowego „ASTA VIDEO FEST”, zwanego dalej „Konkursem”.
 2. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki przeprowadzenia Konkursu dla widzów TV ASTA, w terminie od 30 kwietnia 2021 roku do 25 czerwca 2021 roku.
 3. Udział w Konkursie jest możliwy za pośrednictwem Internetu za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie, na której znajduje się informacja o Konkursie, np. www.asta24.pl, www.tvasta.pl
 4. Pracownicy i współpracownicy TV ASTA sp. z o.o., a także spółek Grupy ASTA oraz członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w Konkursie. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

§2
Warunki uczestnictwa w Konkursie
 
 1. W Konkursie mogą brać udziały osoby pełnoletnie i niepełnoletnie od lat 13. Pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mieszkające na terenie Polski oraz osoby niepełnoletnie – które w przypadku wygrania nagrody konkursowej zobowiązane są do dostarczenia oświadczenia opiekunów prawnych wyrażających zgodę na udział w Konkursie wskazanej osoby niepełnoletniej – które spełniają wszelkie postanowienia, warunki i wymagania przewidziane Regulaminem (dalej: „Uczestnik”).
 2. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych.
 3. Uczestnik w trakcie trwania Konkursu może przesłać jedno zgłoszenie.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie należy nagrać dowolnym sprzętem i nadesłać video w rozdzielczości Full HD 1920:1080 w jednej ze wskazanych w Regulaminie kategoriach konkursowych.
 5. Do Konkursu można zgłosił wyłącznie własny, samodzielnie stworzony materiał video.
 6. W celu weryfikacji uczestnika i wydania mu nagrody przewidzianej w Konkursie, Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do podania następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adres e-mail i numeru telefonu kontaktowego.
 7. Imiona i nazwiska zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody w Konkursie mogą być ogłoszone publicznie na stronach www Grupy ASTA.
 8. Uczestnik Konkursu:

a) Wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora swego imienia i nazwiska oraz wizerunku, a także treści ze Zgłoszenia konkursowego dla celów promocji i reklamy TV ASTA oraz programu telewizyjnego i serwisów internetowych rozpowszechnianych przez TV ASTA, poprzez akceptację oświadczeń zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym,

b) Oświadcza i gwarantuje, że inne osoby wymienione przez niego lub występujące w Zgłoszeniu konkursowym wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego imienia i nazwiska, pseudonimu, wizerunku i innych informacji, na podstawie których ta osoba może być zidentyfikowana, wykorzystanych w zgłoszeniu i ponosi z tego tytułu wyłączną odpowiedzialność, a ww. osoby udzieliły przedmiotowej zgody na piśmie,

c) oświadcza, że przekazuje nieodpłatnie Organizatorowi prawo autora Zgłoszenia konkursowego, że w przypadku zgłoszenia się do Organizatora osób wykazujących swoje prawo autorstwa do Zgłoszenia konkursowego zgłoszonych do Konkursu przez Uczestnika, Uczestnik bierze na siebie całą odpowiedzialność za swojej działanie oraz jego konsekwencje oraz za skutki naruszenia i ewentualne kary nałożone zgodnie z prawem za to działanie,

d) oświadcza i gwarantuje, że jest autorem Zgłoszenia konkursowego, a treści zawarte w Zgłoszeniu konkursowym nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich. Przesyłając Zgłoszenie konkursowe Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora Konkursu z odpowiedzialności wobec osób trzecich – także odszkodowawczej – w związku z korzystaniem przez Organizatora treści ze Zgłoszenia konkursowego w sposób określony w Regulaminie. W przypadku zaspokojenia przez TV ASTA roszczeń osób trzecich związanych z korzystaniem przez TV ASTA z treści Zgłoszenia konkursowego w sposób określony Regulaminem, Uczestnik zobowiązuje się do zwrotu wydatków poniesionych na zaspokojenie takich roszczeń oraz kosztów obrony przed takimi roszczeniami, w tym kosztów procesu i pomocy prawnej.

 1. Z chwilą przesłania przez Uczestnika Zgłoszenia konkursowego Organizator otrzymuje zgodę na korzystanie z treści Zgłoszenia konkursowego w całości lub części, tj. materiału video, artystycznego wykonania piosenki, stand-up, itd. przesłanych przez Uczestnika i jest uprawniony do korzystania z tych praw w ramach Konkursu, jego eksploatacji i promocji bez jakichkolwiek ograniczeń (w tym bez ograniczeń czasowych), na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:

a) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

b) wprowadzania do obrotu,

c) wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,

d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),

e) publicznego wykonania, publicznego odtwarzania;

f) wystawiania, wyświetlania;

g) użyczania i/lub najmu;

h) nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez sieć kablową, stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.;

i) reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu).

 1. Uczestnik Konkursu przesyłając Zgłoszenie konkursowe upoważnia Organizatora do decydowania o sposobie oznaczenia (i podpisywania) nadesłanego przez Uczestnika Zgłoszenia konkursowego, podanymi przez Uczestnika danymi w celu ich opisania, w tym do usuwania słów wulgarnych i obraźliwych jeśli takie znajdą się w przesłanym przez Uczestnika Zgłoszeniu konkursowym.
 2. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, przesyłanie Zgłoszeń konkursowych zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści 3 rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.

§3
Przebieg Konkursu
 
 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy nagrać dowolnym sprzętem i nadesłać materiał video w rozdzielczości Full HD 1920:1080 w jednej z następujących kategoriach konkursowych:

a) Hobby/Pasja – pokaż nam swoje hobby, jeżeli robisz coś nietuzinkowego pochwal się tym i zainspiruj innych,

b) Fabuła/Story – zrealizuj swoją wizję reżyserską, opowiedz historię, nagraj swój ultra krótki metraż,

c) Stand up/Performance – mówią, że masz cięty język i świetne poczucie humoru, prześlij nam swój stand up, a jak masz pomysł na nieszablonowy występ artystyczny – przygotuj performance,

d) Muzyka/Clip – grasz, śpiewasz, masz zespół – nagraj clip, gatunek muzyczny nie ma znaczenia, liczy się kreatywność zaprezentowania utworu.

 1. Nagrany i zmontowany materiał video należy zapisać w formacie mp4 lub mov. Następnie załadować gotowy plik na np. na https://wetransfer.com/, wypełnić formularz na stronie www.asta24.pl/videofest i wkleić link do pobrania pliku w odpowiedniej rubryce „Wyślij formularz”.
 2. Zgłoszenie konkursowe należy przesłać do 31 maja 2021 roku, do godz. 24.00.
 3. Zgłoszenie konkursowe przesłane przez Uczestnika w Konkursie nie może zawierać jakichkolwiek przekazów promocyjnych ani reklamowych, m.in. towarów, usług, znaków towarowych i/lub podmiotów.
 4. Zgłoszenie konkursowe spełniające wymagania określone w Regulaminie będzie opublikowane na stronie www.asta24.pl i poddane głosowaniu przez Internautów. Głosowanie potrwa od 2 czerwca 2021 roku, od godz. 12.00 do 24 czerwca 2021 roku, do godz. 12:00. Dodatkowo każde zgłoszenie konkursowe będzie ocenione przez powołane w tym celu Jury Konkursowe. Jury podejmować będzie decyzje większością głosów w głosowaniu jawnym. Kryterium oceny Zgłoszeń konkursowych jakim będzie się kierować Jury Konkursowe jest wybór najciekawszych, najbardziej oryginalnych i kreatywnych materiałów video nadesłanych w Konkursie.
 5. Wyłonienie zwycięzców w Konkursie wynika z największej ilości oddanych głosów w głosowaniu Internautów na stronie www.asta24.pl oraz w przypadku nagrody głównej oceny Jury Konkursowego ze wszystkich Zgłoszeń konkursowych zgłaszanych w Konkursie, a następnie wybranie najciekawszych, najbardziej oryginalnych i kreatywnych materiałów video, a także technika i sposób ich wykonania.
 6. Nagrody w poszczególnych kategoriach oraz nagroda główna jury zostaną ogłoszone 25 czerwca 2021 roku.
 7. W przypadku wygrania nagrody, dane uczestnika konieczne do wysłania lub przekazania mu wygranej nagrody zostaną ustalone przez wiadomość e-mail, w okresie 5 dni roboczych od maila z informacją o wygranej.
 

§4
Nagrody
 
 1. Za wydanie nagród w Konkursie odpowiada TV ASTA
 2. W Konkursie przewidziane są nagrody publiczności oraz nagroda główna.
 3. O przyznaniu Uczestnikom Konkursu nagrody publiczności w każdej z kategorii Konkursu decyduje największa ilość głosów oddanych w głosowaniu Internautów na stronie www.asta24.pl. Nagrodą publiczności jest GoPro Hero8.
 4. O przyznaniu Uczestnikom Konkursu nagrody głównej, niezależnej od kategorii konkursowej, decyduje wynik Jury Konkursowego. Nagroda główną jest DRON DJI MINI 2.
 5. Nie ma możliwości zamiany Nagrody na inną nagrodę ani wypłaty jej ekwiwalentu w formie pieniężnej.
 6. W przypadku gdy Nagrody podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68) Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za pobranie od zwycięzców nagród i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest Uczestnik.
 

§5
Postępowanie reklamacyjne
 
 1. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawuje Organizator.
 2. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora: TV ASTA sp. z o.o. ul. Drygasa 29, 64-920 Piła, z dopiskiem „ASTA VIDEO FEST”. Za rozstrzyganie reklamacji odpowiada Organizator.
 3. Każda reklamacja powinna zawierać, co najmniej wskazanie jej autora (imię i nazwisko oraz adres do doręczeń), jak również zarzuty związane z udziałem w Konkursie autora reklamacji.
 4. Zainteresowani Uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem zwykłym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.
 

§6
Publikacja Regulaminu Konkursu
 
 1. Z treścią Regulaminu można się zapoznać w siedzibie Organizatora (ul. Drygasa 29, 64-920 Piła) oraz na stronie www http://videofest.asta24.pl.
 

§7
Ochrona danych osobowych
 
 1. Administratorem Danych osobowych uczestników Konkursu jest TV ASTA sp. z o.o. z siedzibą w Pile 64-920, ul. Drygasa 29. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu, wydania Nagrody Zwycięzcy Konkursu i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska Zwycięzców Konkursu, w tym również na serwisach internetowych TV ASTA - nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Organizator może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Organizatora. W przypadku, w którym Uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgoda taka będzie wskazana w korespondencji mailowej. Zgoda ta nie jest konieczna do wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: ”Inspektor Ochrony Danych, TV ASTA sp. z o.o. ul. Drygasa 29, 64-920 Piła”
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji Zwycięzców Konkursu może prowadzić do odmowy przyznania prawa do Nagrody lub odmowy jej wydania.
 6. W celu ułatwienia Uczestnikowi Konkursu kontaktu w sprawie odbioru Nagrody, podania swoich danych osobowych i udzielenia zgody na ich przetwarzanie Organizator zapewnił dostęp do specjalnej skrzynki mailowej: reklama@tvasta.pl.
Discovery Asta-Net TV Asta

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.

zamknij